2019

Az Utolsó Óra program erdélyi táncgyűjtéseiből / Selections from the Final Hour Project’s Transylvanian Dance Collection. DVD-mellélettel. Szerk. / Ed. by Sztanó Hédi. Hagyományok Háza, Budapest, 2019.

Csak tiszta forrásból. Magyar népdalok 2. Kalotaszeg, Mezőség, Sajó melléke, Felső-Maros vidéke. Szerk. Szalay Zoltán. Romániai Magyar Néptánc Egyesület, Sepsiszentgyörgy, 2019.

2018

Csak tiszta forrásból. Magyar népdalok 1. Szerk. Szalay Zoltán. Romániai Magyar Nétánc Egyesület, Sepsiszentgyörgy, 2018.

Ocskay Rita: Bonchidától Bonchidáig. Egy Kis-Szamos menti falu zenekultúrája és amit eddig nem tudtunk róla. Piliscsabai Táncház Egyesület, Piliscsaba, 2018.

2017

Kompár-Rőmer Judit: A magyarpalatkai zenészek társadalmi kapcsolatrendszerének változása a 20. században. Ethnographia. CXXVIII. 2017/4. 289–709.

Árendás Péter (szerk.): A vajolai zenekar. Audio-CD. Hagyományok Háza, Budapest, 2017.

Agócs Gergely (szerk.): Zoboralji népzene. Audio-CD. Hagyományok Háza, Budapest, 2017.

2015

Mohay Tamás (szerk.): Belépő. Egyetemi dolgozatok az ELTE BTK Néprajzi Intézetéből. ELTE BTK Néprajzi Intézete, Budapest, 2015.

Árendás Péter: Népzenegyűjtés a Fonóban. Folkmagazin, 2015.

2014

Brauer-Benke József: A népi hangszerek története és tipológiája. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, 2014.

2009

Moldvai táncok – Klézse, Somoska. A Kárpát-medence táncos öröksége 4. DVD-ROM. Szerk.: Tálas Ágnes Judit. Hagyományok Háza, Budapest, 2009.

Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. 3. átdolgozott, CD-ROM melléklettel bővített kiadás. Hagyományok Háza, Budapest, 2009.

2006

Sebő Ferenc: Vikár Béla népzenei gyűjteménye. Hagyományok Háza – Néprajzi Múzeum, Budapest, 2006. (271 oldal)

Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg. Szerk. és a dallamokat lejegyezte: Sebő Ferenc. A CD-mellékletet szerk. Pávai István. HH 2006/1 audio-CD. Helikon Kiadó Hagyományok Háza, Budapest, 2006. (288 oldal)

Síppal, dobbal, didzseriduval. Népek hangszerei a Néprajzi Múzeumból. Szerk: Pálóczy Krisztina. NM 0003 audio-CD. Néprajzi Múzeum, Budapest, 2006.

2005

Lázár Katalin: Népi játékok. Planétás Kiadó, Budapest, 2005. (234 oldal)

Henics Tamás: Juhmérés Visában. Szent György napi örökségünk / Measuring sheep’s milk in Visa. A Saint George’s day custom in Transylvania. Etnofon, Budapest, 2005. (83 oldal)

Lipták Dániel: Muzică instrumentală cordofonă de joc la românii din Aletea [Az eleki románok vonós tánczenéje]. Izvorul. Revistă de etnografie şi folclor. Giula, Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria, 2005. 14–31.

2003

Szilágyi Dániel: “Akik mindig a más kedvéért muzsikáltak”. Egy foglalkozás társadalomnéprajzi vizsgálata. In: Mi leszünk a jövő kultúrakutatói? Öndefiníció az új évezred küszöbén. Tanulmánykötet. A Kárpát-medence néprajz és kulturális antropológia szakos hallgatóinak konferenciája. Domaszék, 2001. szeptember 2730. Fiatal Kultúrakutatók Szervezete, Budapest, 2003. (27 oldal)

2001

Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg. Szerk. és sajtó alá rendezte: Sebő  Ferenc. A CD-mellékletet szerkesztette Pávai István. Magyar Könyvklub, Budapest, 2001. (286 oldal)

Folk Music from Transylvania. Erdőszombattelke (Sîmboieni). Ed. by Szánthó Zoltán. 5BZATHC4 jelzetű audio CD-lemez. Thermal Comfort Kft, Budapest, 2001.

1997

Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár Erika: Jeles napok – ünnepi szokások. Planétás, Budapest, 1997. (298 oldal)

Lázár Katalin: Népi játékok. Planétás, Budapest, 1997. (234 oldal)

Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. Planétás, Budapest, 1997. (430 oldal)

1996

Balogh Sándor: Moldvai csángómagyar furulyás dallamok és énekek. OKKER Oktatási Iroda, Budapest, 1996. (112 oldal)

1994

Pozsony Ferenc: Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 1994. (287 oldal)

1978

Miklóssy V. Vilmos: “Mikor az virginat csinalo valek…” (Kájoni János hangszerkészítő munkássága). Muzsika. 1978/2. 44.

Miklóssy V. Vilmos – Zepeczáner Jenő : “Mikor az virginat csinalo valek…”. Hargita Kalendárium. 1978. 82.